Radi Vám pomôžeme Po - Pia: 8:00 - 17:00  | 
+421 (0) 55 676 23 97info@lwork.sk

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dátum účinnosti 25.05.2018

Zásady spracúvania osobných údajov na stránkach www.lwork.sk

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a Nariadenia (EÚ) 2016/679 týmto dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom L-WORK s.r.o., so sídlom Krivá 18, Košice 04001, IČO 46 216 715 za účelom vyhľadania zamestnania.
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré uvediem, sú pravdivé a správne a dávam dobrovoľne súhlas, aby údaje ktoré tu vyplním a elektronicky odošlem boli sprístupnené alebo poskytnuté odo dňa udelenia tohto súhlasu pre Obchodných partnerov L-Work s.r.o. ( EPS SLOVAKIA s.r.o. a ďalších obchodných partnerov) výlučne pre účely vyhľadania pracovnej príležitosti.
Osobné údaje môžu byť tiež poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu prevádzkovateľa L-WORK s.r.o.. Pri spracovaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný. Vašu žiadosť pošlite na emailovú adresu Lwork@Lwork.sk, alebo na adresu spoločnosti: L-WORK s.r.o., Krivá 18, Košice 04001.

Obsah:

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Definície pojmov
 3. Zásady spracovania Osobných údajov a ich bezpečnosť
 4. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na webovej stránke
 5. Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ

L-WORK s.r.o., so sídlom Krivá 18, 04001 Košice, Slovenská republika, IČO: 46 216 715, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27875/V.

L-WORK, s.r.o. je organizáciou s 13 ročnou tradíciou v oblasti poskytovania služieb na trhu práce. Záujmom firmy L-WORK, s.r.o. je zabezpečenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj serióznych vzťahov a rozvoj dobrého mena firmy.

Presadenie týchto záujmov je závislé od neustáleho zvyšovania úrovne riadenia, kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, kde uplatňujeme najnovšie postupy podporované informačnými technológiami. Uvedomujeme si, že neoddeliteľnou súčasťou ich používania je znakom bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

L-WORK, s.r.o. si ustanovila nevyhnutné opatrenia na ochranu informačného systému, ochranu osôb a zavedenie bezpečnostných mechanizmov do systému informačných technológií.

Firma nesie zodpovednosť za správny odhad rizika a jeho e­fek­tívne riadenie vzhľadom na ochranu aktív dôležitých pre zabezpečenie funkčnosti chodu firmy. Hlavným cieľom riadenia takýchto rizík je prevencia, zvládnutie a náprava bezpečnostných konfliktov.

V spolupráci so špecialistami sme na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti aplikovali bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobujeme najnovším poznatkom a potrebám firmy. Pri ich návrhu sme použili také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:

 • zabezpečiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia modernými informačnými technológiami,
 • chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
 • identifikovať možné problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

L-WORK, s.r.o. preto prijala vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov ( vrátene posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov – GDPR dokumentácie)

L-WORK, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. L-WORK, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov.

L-WORK, s.r.o. vydáva tento dokument, ktorý v sebe zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov pri poskytovaní služieb prostredníctvom webovej stránky www.lwork.sk (ďalej len „Webová stránka“). L-WORK, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu, pričom o zmenách okamžite informuje svojich obchodných partnerov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Všetky práva výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zásady spracovania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.lwork.sk

Definície pojmov:

1. Dotknutá osoba    
2. Klient      
3. Obchodný partner    
4. Osobný údaj/osobné údaje  
5. Poskytovanie osobných údajov
6. Prevádzkovateľ    
7. Služby      
8. Spracúvanie osobných údajov
9. Sprístupňovanie osobných údajov
10. Sprostredkovateľ    
11. Súhlas dotknutej osoby  
12. Záujemca o prácu  
13. Životopis    

 1. Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.
 2. Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované L-WORK, s.r.o.; klientom je aj fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie.
 3. Obchodný partner je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby L-WORK, s.r.o. za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Obchodný partner je zmluvným klientom našej firmy.
 4. Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 5. Poskytovanie osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.
 6. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
 7. Služby predstavujú produkty, ktoré L-WORK, s.r.o. poskytuje Obchodným partnerom a Záujemcom o prácu. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: možnosť prostredníctvom Webovej stránky reagovať na pracovnú ponuku na Webovej stránke, poskytnúť Životopis a posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom. Medzi Služby poskytované Obchodným partnerom z hľadiska spracovania osobných údajov patrí: zverejniť pracovnú ponuku a získať prístup k osobným údajom Dotknutej osoby.
 8. Spracúvanie osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.
 9. Sprístupňovanie osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.
 10. Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 11. Súhlas dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný Súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o Súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto Súhlas poskytol, komu sa tento Súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti Súhlasu.
 12. Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke a to najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť u Obchodného partnera.
 13. Životopis je zhrnutie osobných údajov o Záujemcovi o prácu.

 1. Zásady spracovania Osobných údajov a ich bezpečnosť


Osobné údaje
 musia byť:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“),
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“),
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“),
 • správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“),
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“),
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov vymedziť účel spracúvania osobných údajov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
 • určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti,
 • zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • zlikvidovať v prípade anonymizovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky. Počas spracúvania osobných údajov na účely podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ povinný ich označiť a anonymizovať.

 1. Spracovanie osobných údajov pri poskytovaní služieb na Webovej stránke

Osobné údaje v Životopisoch

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu firmy L-WORK, s.r.o. poskytnúť Životopis Obchodným partnerom firmy L-WORK, s.r.o.

Životopisy doručené L-WORK, s.r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením/doručením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas firme L-WORK, s.r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. L-WORK, s.r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.

Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného kontaktu Záujemcu o prácu s firmou L-WORK, s.r.o. budú údaje v Databáze definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je firma L-WORK, s.r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v Databáze zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; L-WORK, s.r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. L-WORK, s.r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť reagovať na pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke. Pracovné ponuky zverejňuje L-WORK s.r.o. a Obchodní partneri. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke. L-WORK, s.r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

Odpovede na Webovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované Firmou L-WORK, s.r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov firme L-WORK, s.r.o. a jej Obchodným partnerom, ktorí pracovné ponuky zverejnili.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. L-WORK, s.r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. V našich systémoch uchovávame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu Dotknutých osôb nie na dlhšiu dobu, ako to je potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené, alebo pre ktoré sa tieto údaje ďalej spracovávajú.

Odpovede na Webovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (iba pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; L-WORK, s.r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. L-WORK, s.r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Dotknutá osoba prostredníctvom Webovej stránky pošle Klientovi svoj životopis spolu prílohami a prostredníctvom Webovej stránky dáva Klientovi súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu pre daného Klienta.

Pri poskytovaní služieb L-WORK, s.r.o. aj Obchodný partner majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

L-WORK s.r.o. a Obchodný partner spoločne vymedzili účel spracúvania osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Webovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.

L-WORK s.r.o. prostredníctvom Webovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre L-WORK s.r.o. je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi L-WORK s r.o. a Obchodným partnerom sú zverejnené na Webovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám.

Cookies

Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie.

Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ( napr. Google Analytics). Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

 1. Práva dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Firmu L-WORK, s.r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté Firmou L-WORK, s.r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: Lwork@Lwork.sk

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: Lwork@Lwork.sk